nobilis_logo

Bölcsőde – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A fenntartható jövő alapja a család.

NOBILIS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ

„A gyermekkor egyszeri és megismételhetetlen. Minden, ami a gyermekkorban történik, a gyermek egész életére hatással lesz. Ezért kell valamennyi döntésnél figyelembe venni annak esetleges hatását a gyermekekre, fiatalokra, fiatal felnőttekre és családjaikra. A gyermekek jóllétének minden körülmények között elsőbbséget kell élveznie. A fenntartható jövő alapja a gyerekek egészsége, védelme és oktatása.” (UNICEF)

Egyesített intézményként Szigethalom Város területén működünk. Intézményünkhöz tartozik a Nobilis Humán Szolgáltató Család – és Gyermekjóléti Szolgálat és a Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde, összesen 3 telephellyel.

Szigethalmon az intézményi integráció nagyobb lehetőséget jelent a családi támogató szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások összehangolt munkájára és fejlesztésére. Összevont intézményünk a nehézségekkel küszködő családokat képes egy rendszerként kezelni, egyszerre figyelve és reagálva a gyermekek szükségleteire és a szülők problémáira, miközben a segítő beavatkozás középpontjába az egyéni és szülői kompetenciák kialakítását, növelését; ellátottjaink saját életének irányítására képessé tevését, valamint a társadalmi integráció erősítését helyezi. Célunk a városban működő gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony kommunikáció és a szociális háló kiterjesztése és megerősítése. Szeretnénk mindezt úgy tenni, hogy a gyermekek és családjaik speciális támogatását szolgáljuk a gyermekek személyes fejlődése, a család saját kompetenciájának megerősítése, valamint a gyermek és a család szociális befogadása érdekében.

NOBILIS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ BÖLCSŐDE

Szigethalmon 2007-ben nyitotta meg kapuit az első bölcsőde egy családi házból átalakított épületben a József Attila utca és Mátyás utca sarkán, 12 férőhellyel a gyermekek számára. Nagy Tiborné, Erzsike 2 kisgyermeknevelővel karöltve viselte gondját a frissen megalakult kis közösségnek, miközben már az új bölcsőde építkezésének munkálatait is irányította.

2008. nyarán adták át az Uniós forrásokból épült modern és korszerűen felszerelt új bölcsődét a Rákóczi Ferenc utca végén, amely az erdőhöz közel, tágas játszókerttel, 4 csoportszobával és sok szép játékkal várta a gyermekeket. Már megnyitásakor helyhiánnyal küszködött. Szigethalom népszerű célpont az agglomerációba kiköltözők számára, akik a nyugalom és a friss levegő miatt, mégis a főváros közelségéhez ragaszkodva itt települnek le. A férőhelyekre még a gazdasági visszaesés idején is folyamatos volt az igény, így 2011-től az aulából kialakított csoportszobában is fogadtunk kisgyermekeket.

2015. augusztus 20-án került átadásra a József Attila utcai Tipegő bölcsődénk, új, modern külsőt, és korszerű, a mai szakmai igényeknek maximálisan megfelelő belső kialakítást, felszerelést és sok új játékot kapva.

2020. februárjától már két telephelyünkön 7 csoportszobával 98 férőhelyet biztosítva, 15 kisgyermeknevelővel, 3 dajkával működik az intézmény, ahol a férőhelyeken folyamatos a kihasználtság.

Pikler Emmi, világhírű gyermekorvos szavai ma is aktuálisak és hűen tükrözik bölcsődei intézményünk hitvallását:

„Gyermekek most is születnek – és bármilyenek is a ’mai viszonyok’-, most kell felnevelni őket. Sőt, éppen a mai nyugtalan világban fontos, hogy jól irányítsuk nevelésüket, mert talán sohasem volt annyira szükség épkézláb, életrevaló, önálló gyermekekre és emberekre, mint a mai időkben”.

Szakmai munkánk teljességének része mindaz, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy eredményesen és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Viselkedési mintát és segítséget adjunk egészséges és sokoldalú fejlődésükhöz és szocializációjukhoz, majdani társadalomba való beilleszkedésükhöz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. Feladatunknak tartjuk, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének átfogó értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységben részt vegyünk. Családbarát intézményként szeretnénk hozzájárulni a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez, a család és munkahely elvárásainak összeegyeztethetőségéhez.

Meglátásunk szerint a város lakosságának összetételéből eredően hiányzik a fiatal gyermekes családoknak az idősebb generációk, nagyszülők által nyújtott segítség és minta – ezért igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a szülők felé történő nyitottságra, amellyel lehetőséget biztosítunk arra, hogy gyermeknevelési kérdésekben tanácsot kérjenek és kapjanak. Célunk és feladatunk olyan minőségi kisgyermeknevelői – gondozói munka kialakítása, amellyel mindenki számára jól átlátható és jól szervezett intézmény fundamentumait teremtjük meg. Munkánk alapját képezi a Bölcsődei nevelés – gondozás országos alapprogramja, a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai, valamint az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)

Az alapprogramunk legfőbb irányelvei:

• A családi nevelés elsődlegességének tisztelete

• A gyermeki személyiség tiszteletének elve

• A nevelés és gondozás egységének elve

• Az egyéni bánásmód elve

• A biztonság és a stabilitás elve

• Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve

• Az egységes nevelő hatások elve

• Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása

• Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése

• A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

• Partneri kapcsolat és együttműködés kialakítása a szülőkkel

NOBILIS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ CSALÁD – ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. a települési önkormányzatok kötelező feladatává tette a gyermekjóléti szolgáltatást, mint alapellátás biztosítását. Szigethalom Önkormányzata 1998. december 15-i ülésén hozott határozatot arról, 1999. január 1-vel megalakuljon Szigethalom Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálata. A szolgálat egy fő munkatársa, immáron nyugdíjba vonuló vezetője a polgármesteri hivatal gyámügyi előadójának szobájában kapott helyet.

Néhány hónap múlva megüresedett az akkori öregek otthonának családi ház jellegű épülete, melynek kettős funkciót szánt a testület. Az épület egyrészt közösségi házként működött tovább a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak koordinálásával. Természetesen így szolgálatunk is helyett kapott a házban. Két fő látta el öt éven keresztül a gyermekjóléti feladatokat, rakta le az intézmény alapjait, alakította ki arculatát. Mindezek mellett szervezték, és koordinálták a közösségi ház civil szervezeteinek programjait, sőt Szigethalom Önkormányzat rendezvényit is. A munkát polgári szolgálatos fiatalemberek segítették.

A gyermekjóléti szolgálat szervezésénél prioritást élvezett a jelzőrendszer működtetése, ez a mai napig fontos számunkra.

Nagyon fontosnak tartottuk, hogy ismerjék meg a településen a gyermekjóléti szolgálat munkáját, céljait. Ezért a helyi újságban tudósítottuk a szigethalmi lakosságot tevékenységünkről. Törekedtünk arra, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a helyi intézmények, civil szervezetek tagjaival. Szorosan együttműködtünk a polgármesteri hivatal szociális osztályával és az önkormányzat egészségügyi és népjóléti bizottságával. Klienseink a segélyeket természetben kapták meg, amelyet teljes egészében mi állítottunk össze és osztottunk ki.

Szolgálatunk sikertörténete volt az intenzív nyári korrepetálás, melyet 1999. év óta tartottunk július és augusztus hónapokban.

Nagy hangsúlyt fektettünk a kezdetektől a szabadidő hasznos eltöltésére. Létrehoztuk a Kölyök klubot, melynek tevékenységi körét időről időre megújítottuk, a gyerekek igényeinek, életkorának megfelelően.

Megalakulásunktól kezdve törekedtünk a hagyományteremtésre, mivel úgy gondoltuk, hogy az emocionalitásra ható események még gazdagabbá teszik a résztvevőket.

Karácsony előtt Kakaó partit szerveztünk, ahol az aktuális műsor mellett klienseink névre szóló ajándékokat kaptak szolgálatunktól.

Ebből az időből származnak a nyári kirándulások, melyeket akkoriban a lengyel testvérvárosunkból Jaworznóból érkező gyerekeknek is szerveztünk, hogy klienseinkkel összebarátkozva ismerjék meg egymás kultúráját.

2004-ben gyermekjóléti szolgálatunknak át kellett adnia a helyét óvodás csoportnak. Új helyünk az úgynevezett Tiszti klub épülete volt a Sport utcában. Szolgálatunk a gyermekjóléti feladatok ellátása mellett itt is koordinálta a civil szervezetek összejöveteleit, de szemmel tartotta a felújítási munkákat is. Ekkor két fővel bővült a munkatársak száma.

2004-ben Szigethalom városi rangot kapott. Ettől az időtől fogva szolgálatunk munkatársai „csak “segítőként vettek részt a rendezvényeken.

A szabadidőközpontban két helyiségben végeztük munkánkat, de egyeztetéssel a többi helyiségben is tarthattuk a foglalkozásokat. A gondozási munka mellett nagyon sok gyermekrendezvényt szerveztünk. Szolgálatunk életében kezdetektől nagyon fontos volt a szakmaiság. Országos és helyi konferenciákra jártunk, ahol neves szociológusoktól, pszichológusoktól tanulhattunk.

2006. év januárja ismét fordulópontot jelentett a szolgálat életében, ekkor a családsegítést is feladatul kaptuk, ekkor még 4 fő kolléga csatlakozott hozzánk. 2005. december 15-én megalakult Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás, mely 2006. január 01-től létrehozta Dunaharaszti, Taksony és Szigethalom területére Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatát. 2007. év januárjától még három település csatlakozott szolgálatunkhoz Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Szigetcsép.

Miközben feladataink bővültek ismét költöznünk kellett. Önkormányzatunk családi házat vásárolt szolgálatunknak a József Attila úti iskola szomszédságában 2008-ban. Nagyon örültünk a saját telephelynek, itt már nem kellett egyeztetés a programok lebonyolításához. Kicsit szűk volt a hely, de a miénk volt. Önkormányzatunk EU-s pályázaton 50 millió forintot nyert a ház bővítésére, korszerűsítésére, így 2010-ben ismét boldogan költözött a szolgálat a korszerűen felújított épületébe. 2011. év januárjától Dunaharaszti település kivált a társulásból, de 2011. év tavaszán Halásztelek csatlakozott a társuláshoz.

Sajnálatos módon 2014. év januárjától személyes és politikai okokból az akkori Képviselő testület úgy döntött, hogy kilép a társulásból ezzel egyben megszűntetetve azt, és az intézményt hozzácsatolták Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézményéhez, mint tagintézmény.

2015. januárjától az új testület döntéseként létrejött Nobilis Humán Szolgáltató intézménye és ennek tagintézményeként Nobilis Humán Szolgáltató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata.

2016. év törvényi változásai kapcsán a gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatás egy szolgáltató így a szolgálat neve ismét változott Nobilis Humán Szolgáltató Család-és Gyermekjóléti Szolgálatára.

A közel 20 év alatt nagy utat tettünk meg. Szép, küzdelmes tartalmas évek voltak.

A sok, sok év alatt történtek változások programjaink, céljaink terén mindig alkalmazkodva a felmerülő igényekhez. Jelenlegi programunkat, céljainkat, munkánk részletes ismertetését beszámolóink, Szakmai programunk, intézkedési terveink részletesen tartalmazzák.

A szolgálat hitvallása: Sokszor akadályokba ütközünk. Rajtunk kívülálló okok miatt nem tudunk segíteni, sokszor be kell lássuk, hogy mi csak segítők vagyunk, mankó, hogy a „beteg “egy idő után „eldobhasson“ minket és megtanulhasson egyedül járni.

Nobilis Humán Szolgáltató

Cím: 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 149/A.

Telefon: 06-24/402-071

Fax: 06-24/402-071

Web: www.nobilishuman.hu

E-mail: info@nobilishuman.hu

Intézményvezető: Domonkos István

Fogadónapja:

Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szülei számára személyesen és telefonon hétköznap munkaidőben, minden más személy részére előre egyeztetett időpontban.

Intézményvezető-helyettes: Kok-Mermeze Krisztina

Gazdasági vezető: Magyar Imréné


Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde

Szakmai vezető: Lászlóné Baraksó Veronika

Nobilis Humán Szolgáltató Szivárvány Bölcsőde

Cím: 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 149/A

Telefon: 06-24/402-071

Mobil: 06-70/450-3140

Fax: 06-24/402-071

Csoport telefonok:

Katica, Halacska, Mackó csoport: 06-70/639-1989

Méhecske, Pingvin csoport: 06-70/399-0073

Web: www.nobilishuman.hu

E-mail: info@nobilishuman.hu

Nyitvatartás:

Munkanapokon 06:00-18:00 óráig

Nobilis Humán Szolgáltató Tipegő Bölcsőde

CÍM: 2315 Szigethalom, József Attila utca 37-39.

Telefon: 06-24/402-071

Mobil: 06-70/450-3140

Fax: 06-24/402-071

Csoport telefon:

Süni, Pillangó csoport: 06-70/399-0074

Web: www.nobilishuman.hu

E-mail: info@nobilishuman.hu

Nyitvatartás:

Munkanapokon 06:00-18:00 óráig

Nobilis Humán Szolgáltató Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai vezető: Weinémer Erika

Cím: 2315 Szigethalom, József Attila utca 49.

Telefon: 06-70/382-8913, 06/70-430-36-21

Web: www.nobilishuman.hu

E-mail: csalesgyer@nobilishuman.hu

Nyitvatartás:

Hétfő: 08-18

Kedd: 08-16

Szerda: 08-16

Csütörtök: 08-16

Péntek: 08-14

Szombat és Vasárnap: zárva