Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ

2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9.

Telefon/fax: 24/443-367

Honlap:

www.szmcsaladsegito.hu

e-mail:

szmcsaladsegit@invitel.hu

 

csskszigetszentmiklos@gmail.com

 

Intézményvezető: Kerekes László

 

Szolgáltatásaink:

 

 • Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása
  • Információnyújtás, tájékoztatás
  • Segítő beszélgetés
  • Ügyintézési segítség
  • Családgondozás

 

 • Veszélyeztetettséges észlelő és jelzőrendszer működtetése

 

 • Javaslat hatósági intézkedésre (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)

 

 • Közreműködés hatósági intézkedésben (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel)

 

 • Családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

 

 • Utógondozói munka (nevelésbe vétel megszűnését követően)

 

 • Adósságkezelési tanácsadás

A szolgáltatás azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló Szigetszentmiklóson élő családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére. Az adósságkezelési szolgáltatás során tanácsadást és segítő csoportfoglalkozást biztosítunk. Ezt a részleges fizetőképességet egészíti ki a támogatás, a méltányolható körülményekhez igazodóan. Mivel az adósságkezelés fő célja az érintettek fizetőképességének helyreállítása, abban is segítséget kívánunk nyújtani, hogy a jövőben hogyan kerülheti el az eladósodást.

 

 

 • Munkavállalási tanácsadás

Egyéni tanácsadás formájában lehetőség van munkavállalási tanácsadás igénybe vételére, melynek során tanácsadónk segít önéletrajzot készíteni, különböző hasznos tanácsokkal látja el az álláskeresőt annak érdekében, hogy az álláskeresése, illetve az állásinterjún való részvétele minél hatékonyabb legyen. A tanácsadás során lehetőség van egyénre szabott álláskeresésre is. A szolgáltatást csak családsegítő kollégával történő személyes egyeztetés alapján lehet igénybe venni a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való előzetes személyes egyeztetés alapján vehetik igénybe.

 

 • Jogi tanácsadás

Különböző jogi kérdésekben, vitás ügyekben kaphatnak felvilágosítást, jogi tanácsot. Segítünk keresetlevelet, fellebbezéseket megírni. A tanácsadás előtt szigetszentmiklósi lakosoknak minden esetben szükséges családsegítővel személyesen találkozni és rajta keresztül időpontot egyeztetni, a járásban élőknek a helyi család- és gyermekjóléti szolgálaton keresztül lehet időpontot kérni, a településén dolgozó családsegítőn keresztül. A tanácsadó jogi képviseletet nem vállalhat!

 

 • Fejlesztő pedagógus

Elvégzi az Intézményhez forduló gyermek tanulási nehézségeinek szűrését, a segítségre szoruló gyermeket fogadja, fejleszti, korrepetálja. A gyermekek oktatási intézményeivel, a helyi pedagógiai szakszolgálattal folyamatosan kapcsolatot tart. Együttműködik a gyermeket és a szülőjét gondozó családsegítővel. A fejlesztőpedagógus7-10 éves korú gyermekeket fogad. A szolgáltatás igénybevétele előtt szülőnek és gyermekének minden esetben személyesen kell találkozni a családsegítő kollégával a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való személyes találkozás után vehetik igénybe.

 

 • Pszichológiai tanácsadás

A családon belüli súlyos ellentétek, problémák, súlyos konfliktusok esetén lehetőség van arra, hogy pszichológus szakemberünkhöz forduljanak. A pszichológiai tanácsadást csak családsegítő kollégával történő személyes egyeztetés alapján lehet igénybe venni a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való előzetes személyes egyeztetés alapján vehetik igénybe.

 

 • Családkonzultáció, családterápia

Célja a felek közötti konfliktusok feloldásának elősegítése, közöttük megállapodás létrehozása, ás annak minden fél részéről történő betartása. A szolgáltatást csak családsegítő kollégával történő személyes egyeztetés alapján lehet igénybe venni a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való előzetes személyes egyeztetés alapján vehetik igénybe.

 

 • Mediáció

Célja a felek közötti konfliktusok feloldásának elősegítése, közöttük megállapodás létrehozása, ás annak mindkét fél részéről történő betartása. A szolgáltatást csak családsegítő kollégával történő személyes egyeztetés alapján lehet igénybe venni a Szigetszentmiklóson élő lakosoknak. Járás területéről a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársával való előzetes személyes egyeztetés alapján vehetik igénybe.

 

 • Kapcsolattartási ügyelet
  Célja lehetőséget biztosítani a gyermek, valamint a külön élő, kapcsolattartásra jogosult szülő (nagyszülő, stb.) számára arra, hogy semleges helyszínen, nyugodt, biztonságos körülmények között találkozhassanak egymással. Az ügyelet péntekenként 13.00-18.00 óra között tart nyitva. A kapcsolatügyelet ünnepnapokra eső péntekeken, valamint az év két utolsó hetének péntekén zárva tart.

 

 • Készenléti szolgálat:
  Célja a Család- és Gyermekjóléti Központnyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható telefonszám biztosításával lett megszervezve úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási idején túl hívható a 06-20/404-5251-es telefonszámon.

 

 • Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára

Ennek keretében havonta esetmegbeszélés tatása a szolgálatok számára és szükség szerinti konzultáció biztosítása. Tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról.

 

 • Utcai, lakótelepi szociális munka

Célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése. Valamint a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy a szülője (gondozója) által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásában részesítésének kezdeményezése. Célja a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás területére vonatkozóan, az érintett gyermek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, illetve egyéb helyszíneke, vagy család- és gyermekjóléti központ területén, lehetőleg szerint bevonva a gyermek családját is.

 

 • Menekültek integrációjának segítése

A menedékjogot kérő menekült társadalmi beilleszkedése a Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével valósul meg. A Bevándorlási Hivatallal való integrációs szerződés megkötése után, a kiköltözést követően a Központ munkatársa áll kapcsolatban az ügyféllel és a szerződésben, valamint az 1993. évi II. törvényben meghatározottak szerint segíti. ennek értelmében a Központ segítséget nyújthat munkakeresésben, óvodába, iskolába való jelentkezésben, magyar nyelvtanulási lehetőség keresésében. Segít felvenni a kapcsolatot civil vagy önkormányzati szervezetekkel, munkaügyi központtal, igény szerint egyházakkal.

 

 • Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (2018. január 1-től)

A köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, azok családjának, az intézményben dolgozó pedagógusoknak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos formában segíti:

 • a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedésének, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségének teljesítés akadályozó tényezők feltárását és megoldását,
 • a gyermek a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában
 • a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint a nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában.

 

 • Kiváltással kapcsolatos esetmenedzseri feladatok (2017. január 1-től)

 

Nyitva tartás:

Hétfő:               9.00-18.00

Kedd:               8.00-17.00

Szerda:              9.00-18.00

Csütörtök:       12.00-17.00

Péntek:              8.00-13.00

 

Szigetszentmiklós, 2016. január 1.

 

Kerekes László

intézményvezető